TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử, Bưu điện Việt Nam hợp tác với UBND các tỉnh, thành phố để thiết lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tại điểm phục vụ của Bưu điện Việt Nam

- Cơ sở vật chất khang trang, hệ thống trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn

- Bố trí các bàn tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính riêng.

- Kết hợp bố trí quầy chuyển phát dịch vụ hành chính công 

- Có bố trí cán bộ, công nhân viên trong việc hướng dẫn, tuyên truyền cá nhân, tổ chức thực hiện tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích


CSKH Bưu điện Hà Nội
CSKH Bưu điện HCM
CSKH Bưu điện Hải Phòng
CSKH Bưu điện Nghệ An
CSKH Bưu điện Đồng Nai
CSKH Bưu điện Bình Dương
x